Burak Üstün

FMDB

Veritabanını uygulamanın içerisine kopyalamak için kullanılan kod: (Appdelegate içerisinde kullanılabilir)

  NSString *documentPath = [[NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES) objectAtIndex:0] stringByAppendingPathComponent:@"stalker.db"];
  NSError *sqlPatchError;
  NSFileManager *sqlFileManager = [NSFileManager defaultManager];
  [sqlFileManager removeItemAtPath:documentPath error:&sqlPatchError];
  if (![sqlFileManager fileExistsAtPath: documentPath])
  {
    NSString *bundle = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"stalker" ofType:@"db"];
    [sqlFileManager copyItemAtPath:bundle toPath: documentPath error:&sqlPatchError];
  }

INSERT METODU:

    NSString *documentPath = [[NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory, NSUserDomainMask, YES) objectAtIndex:0] stringByAppendingPathComponent:@"stalker.db"];
    FMDatabase *sqliteDb = [FMDatabase databaseWithPath:documentPath];
    [sqliteDb open];
    for(int i=0;i<self.followingArray.count;i++){
    [sqliteDb executeUpdate:@"INSERT INTO follows (userID) VALUES (?)",[[self.followingArray objectAtIndex:i] Id]];
    }

SELECT METODU:

FMResultSet *results = [sqliteDb executeQuery: [NSString stringWithFormat: @"SELECT * FROM follows"] ];
    while ( [results next] )
    {
      NSString *ad = [results stringForColumn:@"userID"];
      
      NSLog(@"FOLLOWS : %@",ad);
    }
March 24, 2017